Charter bescherming van uw persoonlijke gegevens

Waarom een charter voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens?

Voor The Wave (hierna "The Wave of “wij") is uw privéleven een prioriteit. In dat opzicht verbinden wij ons ertoe om de persoonlijke gegevens van onze onlinegebruikers (hierna "u") te respecteren, ze met de grootste zorg te behandelen en te zorgen voor de best mogelijke bescherming in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG") en met de wet van 30 juli 2018 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Belgische wetgeving"). Dit charter informeert u over:
 • de persoonlijke gegevens die wij verzamelen over u en de redenen waarom we die gegevens bijhouden,
 • de manier waarop uw persoonlijke gegevens gebruikt worden,
 • Uw rechten op uw persoonlijke gegevens en de manieren om die rechten uit te oefenen

The Wave neemt deel en voldoet aan alle Specificaties en Beleid van de Transparency & Consent Framework van de IAB Europe. Zij gebruikt het Consent Management Platform nr. 92.

U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken.

Datum laatste wijziging: 07.06.2021 ( zie gearchiveerde versies) Weet dat u uw persoonlijke gegevens ook kunt beheren en uw privacy kunt beschermen via uw Privacy dashboard

Woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit charter worden gebruikt

Termen die vaak worden gebruikt in dit charter Definitie van de AVG EUitleg van de termen in normale taal
Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Alle soorten informatie die betrekking hebben op een fysiek persoon, dat wil zeggen een individu dat rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd als een persoon die zich onderscheidt van andere mensen. Bijvoorbeeld: een naam, een foto, een vingerafdruk, een e- mailadres, een telefoonnummer, een sociale- zekerheidsnummer, een IP-adres, een stemopname, de gegevens van uw navigatiesysteem op een website, gegevens met betrekking tot online aankopen, enz.
Functionaris voor gegevensbescherming De AVG geeft geen definitie van de functionaris voor gegevensbescherming . De functionaris voor gegevensbescherming (FGB) is binnen het bedrijf in het bijzonder belast met de naleving van de AVG en de toepasselijke nationale wetgeving en van ons beleid en praktijken voor het beheer van uw persoonsgegevens. Hij is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten. De FGB is uw voorkeursaanspreekp unt voor elk verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Elk gebruik van persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte procédé (opslaan, organiseren, bewaren, wijzigen, in verband brengen met andere gegevens, verzenden enz. van persoonlijke gegevens) . Bijvoorbeeld: het gebruik van uw gegevens voor het beheren van een bestelling, levering, het versturen van nieuwsbrieven enz.
Verwerkingsverantwo ordelijke Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De persoon, overheidsinstantie, het bedrijf of de organisatie die de controle over uw gegevens heeft en die beslist over elk gebruik van die gegevens. Hij is het die beslist om een verwerking aan te maken of te verwijderen, hij bepaalt waarom uw gegevens zullen worden verwerkt en aan wie ze zullen worden doorgegeven. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het respecteren van de bescherming van uw gegevens.
Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoo rdelijke persoonsgegevens verwerkt. Elke persoon, fysiek of moreel, die verwerkingstaken uitvoert volgens de instructies en onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoor delijke.
Profilering Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen. Het op grote schaal verzamelen van persoonsgegevens over het gedrag van mensen, een analyse van die gegevens om een verband te leggen tussen bepaalde gegevens en gedragingen die leidt tot het aanmaken van een profiel en het toepassen van een profiel op een persoon.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens in het kader van uw relatie met onze diensten?

VV

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is The Wave met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Wollen Driestorenstraat 3, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0453.138.765. GAME-SOLUTION is een partnerplatform van The Wave. Klik hier om alle partnerplatforms te zien die eigendom zijn van The Wave. Die platforms zijn actief in de sector van multichannel database marketing.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

Indien u ermee instemt dat uw gegevens met bepaalde bedrijven, partners of adverteerders worden gedeeld om u commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven toe te sturen, zijn The Wave en de betrokken bedrijf/partner/adverteerder gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van die gegevens, tenzij deze verantwoordelijkheid contractueel anders werd overeengekomen. Elk van ons brengt u op de hoogte van zijn respectievelijke privacybeleid. In het kader van het verzamelen van uw gegevens kan u contact opnemen met The Wave om de rechten uit te oefenen die de AVG u toekent.

Zodra uw gegevens zijn doorgegeven, is (zijn) de gekozen bedrijven/partner(s)/adverteerder(s) als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens voor de doeleinden die op hem (hen) betrekking hebben en moeten verzoeken betreffende uw rechten rechtstreeks aan hem (hen) worden gericht.

The Wave kan ook de begunstigde zijn van het verzamelen van gegevens vanaf een derde website, die u bezoekt. In dat geval zijn de sitebeheerder en The Wave gezamenlijk verantwoordelijk voor die inzameling van gegevens. Elk van hen brengt u op de hoogte van zijn of haar respectievelijke privacybeleid. In het kader van het verzamelen van uw gegevens kan u contact opnemen met The Wave om de rechten uit te oefenen die de AVG u toekent.

Aanstelling van een interne verantwoordelijke voor het gebruik van uw gegevens (FGB)

De verwerkingsverantwoordelijke, The Wave, heeft een functionaris gegevensbescherming aangewezen. Die is in het bijzonder belast om op een onafhankelijke manier toe te zien op de interne toepassing van de regels voor de bescherming en het beheer van uw gegevens, en voor de samenwerking met de toezichthoudende overheid. Klik hier om de details van onze FGB te bekijken.

Anderen

The WAVE kan ook optreden als een verwerker wanneer het uw persoonsgegevens verwerkt in naam van, voor rekening van, en op aanwijzing van zijn zakenpartners.

In dat geval is de bedrijf, partner of adverteerder de verwerkingsverantwoordelijke. The WAVE verwerkt uw gegevens alleen om u commerciële aanbiedingen van de betreffende bedrijf/partner/adverteerder per SMS toe te zenden en alleen op verzoek van the WAVE en na uw toestemming daarvoor te hebben verkregen.

Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens? en op grond waarvan?

We verzamelen persoonsgegevens over u om verschillende redenen. The Wave verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om efficiënt te functioneren en u de best mogelijke ervaring met haar diensten te bezorgen. Weet ook dat The Wave uw persoonsgegevens enkel kan verzamelen en gebruiken als dat gebruik gebaseerd is op een van de wettelijke gronden die zijn vastgelegd in de AVG (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een contract dat werd afgesloten met The Wave). In de onderstaande tabel worden de doelen van het gebruik van uw persoonsgegevens door The Wave en de bijbehorende rechtsgrondslag nauwkeurig weergegeven.
Doelstellingen van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens Juridische grond voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijden De gegevens van deelnemers aan een wedstrijd worden verwerkt door The Wave om een goed verloop van de wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder om de winnaars te contacteren en hen in geval van winst snel en efficiënt hun prijs te kunnen bezorgen. De uitvoering van een contract met u (artikel 6.1.b) van de AVG), in dit geval een contract voor deelname aan een wedstrijd
Coregistratie en cosponsoring. The Wave gaat u e-mails sturen met commerciële aanbiedingen en deals van partners die geïdentificeerd werden op het moment van het verzamelen van gegevens, of zal uw gegevens aan hen doorgeven zodat zij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen. Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
E-mailing. Uw gegevens worden door The Wave gebruikt om u promotionele aanbiedingen te sturen van bepaalde partners die wij selecteren na het verzamelen van gegevens. Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)

E-mail retargeting Met behulp van de cookietechniek zal The Wave u een e-mail sturen na een bezoek aan een partnersite om u uit te nodigen om die site nogmaals te bezoeken.

In het kader van onze internetpagina's gebruiken wij zogenaamde cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website op uw harde schijf worden achtergelaten, zodat de website bepaalde informatie over uw computer maar ook over u kan overnemen en opslaan. Cookies zijn essentieel voor de werking van het internet omdat ze een goede communicatie tussen twee computers mogelijk maken. De verzamelde informatie wordt ook gebruikt voor een goede werking van de toepassingen die u op de website gebruikt. Voor bijkomende informatie kan u ons charter voor cookiebeheer raadplegen.

Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Marketing van uw gegevens Uw gegevens worden door The Wave doorgegeven aan onze partners, waaronder Black Tiger NV (Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht), PROXIMUS (Privacy van Proximus) zodat zij of andere bedrijven (zoals commerciële, charitatieve en commerciële partners, de liefdadigheids- en verenigingssector, de overheidssector en belangen- en belangen- en opiniegroepen) om u aanbiedingen te doen die gebaseerd kunnen zijn op uw marketing op basis van uw marketingprofiel of marktanalyses uitvoeren, meer info markt, meer info: rgpd.blacktigerbelgium.tech Uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR)
Database verrijking (appending). Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden om gegevens te valideren of te linken, aan te vullen of te corrigeren die reeds aanwezig zijn in de database van partners, zoals Black Tiger NV (Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht). Meer info: rgpd.blacktigerbelgium.tech. Uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR)
het verzamelen van gegevens ten behoeve van bedrijven / partners / adverteerders, als gezamenlijk manager Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Voldoe aan wettelijke en regelgevende verplichtingen (houd bijvoorbeeld het bewijs van uw toestemming of uitwisselingen met betrekking tot de uitoefening van uw rechten). wettelijke vereiste (article 6.1.c) van de GDPR)
Cookies (Klik hier voor meer informatie. la page dédiée) Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)
Marketing van uw gegevens. Uw gegevens worden door The Wave doorgegeven aan haar partners zodat u, afhankelijk van het geval, per e-mail, telefoon, SMS of spraakbericht, aanbiedingen kunt ontvangen die gebaseerd kunnen zijn op uw marketingprofiel of marktanalyses kunt uitvoeren. Deze partners kunnen data brokers zijn (zoals Black Tiger NV (Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht, meer info : https://rgpd.blacktigerbelgium.tech/), of rechtstreeks de partners die de aanbiedingen of marktanalyses uitgeven, actief in alle sectoren en in het bijzonder in de energiesector (zoals Proximus), in de liefdadigheids- of verenigingssector, in de overheidssector of zelfs belangen- en opiniegroepen. Uw gegevens kunnen in dit kader ook gebruikt worden om gegevens die al aanwezig zijn in hun database te valideren of te linken, te corrigeren of aan te vullen. Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)

Welke persoonsgegevens verzamelen we over u?

Eerst en vooral moet u weten dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen, afhangen van de aard en het aantal relaties die u heeft met The Wave, ongeacht of ze van juridische aard zijn (bijv. deelname aan een wedstrijd) of niet (bijv. bezoek onze website). Hieronder beschrijven we voor u de persoonsgegevens die we verzamelen tijdens elk van de interacties, voor elk gebruik dat we maken en we vermelden ook de reden van het verzamelen, de manier waarop dat gebeurt (rechtstreeks of onrechtstreeks, wat betekent dat uw gegevens rechtstreeks door u worden geleverd of worden geleverd door een derde aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens aan The Wave door te geven) en de plaats van verwerking:
Doel van het verzamelen Verzamelde persoonsgegevens Rechtstreekse of onrechtstreekse verzameling van uw persoonsgegevens
Organisatie van wedstrijden
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Antwoorden op de wedstrijd
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Coregistratie en cosponsoring
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby's en interesses.
  huishoudelijke samenstelling, type plaats van het leven, providers stroom
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
E-mailing
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby's en interesses.
  huishoudelijke samenstelling, type plaats van het leven, providers stroom
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar The Wave door te sturen.
Emailing retargeting
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby's en interesses.
  huishoudelijke samenstelling, type plaats van het leven, providers stroom
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar The Wave door te sturen.
Marketing van uw gegevens: 1) om aanbiedingen te ontvangen op basis van uw marketingprofiel of marktanalyses uit te voeren
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal)
 • Hobby’s en interesses.
  huishoudelijke samenstelling, type plaats van het leven, providers stroom
Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Marketing van uw gegevens: 2) om gegevens die al aanwezig zijn in hun database te valideren of te linken, te corrigeren of aan te vullen Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en m-mailadres) Hiervoor worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld.
Verrijking van databases (appending)
 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Elektronische identificatiegegevens (IP- adres, cookies, overzicht van de internetverbindingen)
 • Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, uw land, uw taal)
 • Hobby's en interesses.
  huishoudelijke samenstelling, type plaats van het leven, providers stroom
 • In het kader van dit doel worden de gegevens rechtstreeks bij u verzameld of onrechtstreeks via een derde aan wie u toestemming heeft gegeven om uw gegevens naar The Wave door te sturen.
Messaging
 • Persoonlijke identificatiegegevens (Nam, Voornam, telefoonnummer)
 • Daartoe worden rechtstreeks bij u gegevens verzameld

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Naast onze partners die in het volgende punt worden genoemd, in het kader van onze activiteiten kan het gebeuren dat we uw persoonsgegevens delen met leveranciers van IT-diensten die ons vanuit een zuiver technisch oogpunt bij onze dienstverlening helpen. Uiteraard doen we dat altijd op zo’n manier dat de optimale bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Uw persoonsgegevens delen met leveranciers van diensten en andere verwerkers
  Om de doelstellingen van het gebruik van de gegevens zoals beschreven in punt 2 en 3 na te streven, vertrouwt The Wave bepaalde verwerkingstaken toe aan derden, zogenaamde "verwerkers". Dat zijn voornamelijk leveranciers van IT- diensten die verschillende technische diensten aanbieden die The Wave in staat stellen om haar activiteiten uit te voeren. Hier volgt de lijst van de geleverde diensten:
  Verwerker die betrokken is bij het delen van uw persoonsgegevens Locatie van de verwerker Reden voor het delen van uw persoonsgegevens
  Leveranciers van oplossingen voor het verzenden van e-mails Frankrijk E-mailing
  Leveranciers van technische oplossingen waardoor The Wave e-mail retargeting kan toepassen Frankrijk E-mail retargeting
  Leveranciers van oplossingen voor databasebeheer Frankrijk, Verenigd Koninkrijk Appending
  Leveranciers van oplossingen voor het verzenden van SMS Frankrijk Messaging
  Plaatsing van cookies door Sirdata

  Sirdata is een bedrijf in data marketing dat zijn Klanten in staat stelt om aan de Gebruikers relevante aanbiedingen te richten die zijn afgestemd op hun interessegebieden.
  De Gegevens die door Sirdata worden verzameld, worden voor een duur van maximaal 365 dagen bewaard, afhankelijk van het verwerkingsdoel, overeenkomstig de geldende wetten en het uitgangspunt van minimalisering.
  Meer lezen: https://www.sirdata.com/privacy/
  Als u het verzamelen van uw gegevens door Sirdata wilt deactiveren: https://www.sirdata.com/object/
  Frankrijk Cookies
 • Uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties,
  als antwoord op wettelijke vereisten, onder meer om te voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of de toepassing van de wet.
 • In het kader van een transactie,
  zoals een fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa, zou het kunnen dat we uw persoonsgegevens delen met de kopers of verkopers.

Gebruiken wij uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden?

Met uw voorafgaande toestemming gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van onze partners/bedrijven/adverteerders. Dat is de hoofdactiviteit van The Wave.

Deze partners kunnen data brokers zijn (zoals Black Tiger SA (Allée de la Recherche 65, 1070 Anderlecht), of rechtstreeks de partners die de aanbiedingen of marktanalyses uitgeven, actief in alle sectoren en in het bijzonder in de energiesector (zoals Proximus), in de liefdadigheids- of verenigingssector, in de overheidssector of zelfs belangen- en opiniegroepen.

Klik hier voor meer informatie

Ofwel delen wij uw gegevens mee aan bedrijven of adverteerders die dan contact met u opnemen. Die bedrijven en adverteerders worden bij het verzamelen van uw gegevens bij naam genoemd. Zij kunnen ook vaste partners zijn, zoals Black Tiger SA, RestoPass of andere commerciële partners uit de liefdadigheidssector en verenigingen, de publieke sector en belangen- en opinievormende groepen. In dat geval raden wij u aan om hun eigen charter inzake gegevensbescherming te lezen (bijvoorbeeld wanneer u e-mails van hen ontvangt of via links die u tijdens het verzamelen van gegevens worden meegedeeld).

Ofwel gebruiken wij uw persoonlijke gegevens ten behoeve van onze hierboven beschreven commerciële partners en blijven uw gegevens in ons bezit.

Uw persoonlijke gegevens worden na verwerking van uw aanvraag niet meer aan onze partners doorgegeven. Als u om verwijdering verzoekt na rechtstreekse aanvaarding van aanbiedingen van derden, zal uw verzoek echter alleen van kracht zijn voor de toekomst.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

The Wave bewaart deze gegevens totdat u uw toestemming hiervoor intrekt, wat u op elk moment kunt doen.

Welke rechten heeft u op uw persoonsgegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

We willen u zo duidelijk mogelijk informeren over de rechten die u heeft op uw persoonsgegevens. We willen het u ook mogelijk maken om die rechten op een eenvoudige manier uit te oefenen.

Wanneer The Wave uw gegevens verwerkt namens een van zijn bedrijven/partners/adverteerders, kunt u bij The Wave een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen. De Wave zal dit verzoek dan doorsturen naar de voor de verwerkingsverantwoordelijke, die verplicht is eraan gevolg te geven.

Hieronder vindt u een samenvatting van uw rechten met een beschrijving van de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

 • Het recht op toegang

  U kunt ons toegang vragen tot alle volgende informatie:
  • De categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen,
  • De redenen waarom we ze gebruiken,
  • De categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden doorgegeven, in het bijzonder de personen buiten Europa,
  • De bewaartermijn van uw persoonsgegevens in onze systemen,
  • Uw recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het gebruik dat we van uw persoonsgegevens maken te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik,
  • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese instantie voor gegevensbescherming,
  • informatie over de bron wanneer we uw persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u verzameld hebben,
  • De manier waarop uw persoonsgegevens worden beschermd wanneer ze worden doorgestuurd naar landen buiten Europa.

  hoe kunt u uw recht op toegang uitoefenen?

  Om dat te doen, kunt u gewoon contact met ons opnemen via e-mail op het adres privacy@thewave.digital, met als onderwerp "recht op toegang: persoonsgegevens", en een korte beschrijving van de informatie waar u toegang toe wil hebben. Stuur ons als bijlage van uw e-mail een kopie van uw identiteitskaart. Tenzij anders aangegeven door u, zal u de gevraagde informatie gratis ontvangen in elektronische vorm binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt, en 2 maanden in het geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk nodig is. Als u er niet in slaagt om toegang te krijgen tot uw informatie via e-mail, dan kunt u ons uw aanvraag met de post bezorgen op onderstaand adres: GOWIE SA Ter attentie van Louis RAES Wollen Driestorenstraat 3, 1000 Brussel In het geval van een schriftelijke aanvraag moet die ondertekend zijn en vergezeld zijn van de kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk nodig is of in het geval dat The Wave te veel verzoeken ontvangt. U kunt uw persoonsgegevens ook op elk moment rechtstreeks raadplegen, als volgt - door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang geeft tot uw Privacy Dashboard.
 • Het recht op rechtzetting

  U kunt The Wave vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren en/of bij te werken.

  hoe kunt u uw recht op rectificatie uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@thewave.digital met vermelding van uw naam, voornaam en in het onderwerp “recht op rechtzetting: persoonsgegevens" met een kopie van uw identiteitskaart. Vergeet ook niet om in de inhoud van uw e-mail de reden voor uw mail aan te geven: de rechtzetting van onjuiste informatie en de te wijzigen informatie met, indien nodig en als u er één heeft, een bewijs van de juiste informatie. U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres: GOWIE SA Ter attentie van Louis RAES Wollen Driestorenstraat 3, 1000 Brussel Brussel Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk nodig is of in het geval dat The Wave te veel verzoeken ontvangt. U kunt uw persoonsgegevens ook op elk moment rechtstreeks rechtzetten, als volgt - door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang geeft tot uw Privacy Dashboard.
 • Het recht op gegevenswissing (recht om vergeten te worden)

  U kunt ons ook op elk moment contacteren om ons te vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig in het licht van de redenen waarvoor ze werden verzameld of verwerkt op een andere manier;
  • U heeft uw toestemming, waarop de verwerking van uw persoonsgegevens door The Wave gebaseerd is, ingetrokken;
  • Om welke reden dan ook, bent u van mening dat een van de gevolgde verwerkingen uw privacy schendt en u buitensporige schade toebrengt;
  • U wenst niet langer commerciële aanbiedingen van ons te ontvangen;
  • Uw persoonsgegevens worden niet behandeld in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
  • Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke vereiste die voorzien is in het recht van de Europese Unie of in het nationale recht waaraan The Wave onderworpen is;

  hoe kunt u uw recht op gegevenswissing uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@thewave.digital met vermelding van uw naam, voornaam en in het onderwerp “recht op gegevenswissing: persoonsgegevens" met een kopie van uw identiteitskaart. Vergeet ook niet om in de inhoud van uw e-mail de reden voor de e-mail te vermelden (bijvoorbeeld, wissing van uw gegevens wanneer u uw toestemming waarop de gegevensverwerking gebaseerd is, heeft ingetrokken). U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres: GOWIE SA, Ter attentie van Louis RAES Wollen Driestorenstraat 3, 1000 Brussel. Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk nodig is of in het geval dat The Wave te veel verzoeken ontvangt. Het kan echter zijn dat we niet kunnen tegemoetkomen aan uw verzoek tot het recht om vergeten te worden. U moet immers in gedachten houden dat dat recht niet absoluut is. We moeten dat recht in evenwicht brengen met andere rechten of belangrijke waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, respect voor een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn of belangrijke motieven van maatschappelijk belang. U kunt ook op elk moment om het wissen van uw persoonsgegevens verzoeken, als volgt: - door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang geeft tot uw Privacy Dashboard.
 • Het recht op verzet

  U heeft het recht om zich ertegen te verzetten dat wij uw persoonsgegevens verwerken als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat een van de gevolgde verwerkingen uw privacy schendt en u buitensporige schade toebrengt. VU kunt zich eveneens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden en in het bijzonder reclameacties. Uw verzet gaat dan ook over profilering voor zover die betrekking heeft op commerciële aanbiedingen (bijvoorbeeld, wanneer wij u gepersonaliseerde content sturen). U kunt ons op geen enkele manier beletten om uw gegevens te verwerken:
  • als de verwerking noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van uw contract. Bijvoorbeeld, uw gegevens moeten worden verwerkt om uw deelname aan onze wedstrijden te valideren;
  • als de behandeling werd opgelegd door de wet of een regelgeving;
  • als de behandeling noodzakelijk is om rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor de rechtbank.

  Hoe kunt u uw recht op verzet uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@thewave.digital met vermelding van het onderwerp “recht op verzet: persoonsgegevens" met een kopie van uw identiteitskaart. Het is belangrijk om de redenen voor uw recht op verzet aan te geven. U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres: GOWIE SA Ter attentie van Louis RAES Wollen Driestorenstraat 3 1000 Brussel. Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. The Wave heeft twee maanden tijd om te antwoorden op uw verzoek tot verzet. Als uw verzoek onnauwkeurig is of niet alle elementen bevat die ons in staat stellen om verder te gaan met de gevraagde bewerkingen, zullen wij u binnen die termijn uitnodigen om ons die elementen te verstrekken. Het kan echter zijn dat we niet kunnen tegemoetkomen aan uw verzoek. Natuurlijk zorgen wij in dat geval voor een zo duidelijk mogelijk antwoord. E-mails of nieuwsbrieven die u mogelijk ontvangt, zullen overigens een link bevatten waarop u kunt klikken om geen promotionele informatie van The Wave meer te ontvangen. Meer in het bijzonder met betrekking tot uw recht op verzet tegen commerciële prospectie of het recht om uw toestemming in te trekken voor zulke doeleinden, herinneren we u eraan dat onze commerciële partners verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van uw persoonsgegevens en het in aanmerking nemen van uw rechten, inclusief het recht om niet langer aanbiedingen van hen te ontvangen. U kunt uw keuzes echter steeds wijzigen in uw Privacy Dashboard, in het menu over uw keuzes voor het verzenden van aanbiedingen van derden. Als u die keuze wijzigt nadat u aanbiedingen van derden heeft geaccepteerd, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden doorgegeven aan onze partners, vanaf de verwerking van uw verzoek. Uw aanvraag heeft echter alleen effect in de toekomst. In dit geval moet u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken derde partijen.

  U kunt uw keuzes over de verschillende The Wave platforms echter op elk gewenst moment wijzigen in uw Privacy Dashboard, in het gedeelte dat gaat over uw voorkeuren over het verzenden van aanbiedingen van derden. Uw persoonlijke gegevens worden na verwerking van uw aanvraag niet meer aan onze partners doorgegeven. Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar na het rechtstreeks aanvaarden van aanbiedingen van derden, zal uw verzoek echter alleen van kracht zijn voor de toekomst.

 • Het recht om toestemming in te trekken

  Als u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u nog steeds het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming die plaatsvond voor de intrekking. Met name met betrekking tot de intrekking van uw toestemming voor verwerking voor marketingdoeleinden herinneren we u eraan dat onze commerciële partners verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van uw persoonsgegevens en het in aanmerking nemen van uw rechten, inclusief het recht om niet langer aanbiedingen van hen te ontvangen.

  Hoe kunt u uw recht op intrekking uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@thewave.digital met vermelding van het onderwerp “intrekking toestemming. U hoeft geen reden te geven voor het intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, als volgt :
  - door op een speciaal daarvoor bedoelde hyperlink te klikken in de berichten die we u sturen en die u toegang geeft tot uw Privacy Dashboard.
  - via de link om uit te schrijven die in elke mail van GAME-SOLUTIONvoorkomt

  Uw persoonlijke gegevens worden na intrekking van uw toestemming niet meer aan onze partners doorgegeven. Indien dat laatste echter gebeurt nadat u de aanbiedingen van derden heeft geaccepteerd, zal de intrekking van uw toestemming alleen van kracht zijn voor de toekomst.

 • Het recht op overdraagbaarheid

  Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens gemakkelijker en nauwkeuriger zelf te beheren:
  • om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor uw persoonlijk gebruik op te vragen, en op te slaan, bijvoorbeeld op een apparaat of een privécloud.
  • om uw persoonsgegevens over te brengen van bij ons naar een ander bedrijf, ofwel door u ofwel rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat die directe overdracht "technisch mogelijk" is.
  Dat recht is van toepassing op zowel uw actief en bewust meegedeelde gegevens, zoals uw gegevens die u verstrekt tijdens de deelname aan een wedstrijd (bijv. e-mailadres, voor- en achternaam, leeftijd) als op de informatie die verzameld wordt door The Wave.

  Hoe kunt u uw recht op overdraagbaarheid uitoefenen?

  Het enige dat u hoeft te doen, is ons een e-mail sturen naar privacy@thewave.digital met vermelding van uw naam, voornaam en het onderwerp “recht op overdraagbaarheid: persoonsgegevens", met een kopie van uw identiteitskaart in bijlage. Vergeet in uw e-mail niet de betrokken bestanden te vermelden en het soort verzoek (terugbezorging van de gegevens en/of overdracht aan een nieuwe dienst). U kunt dit recht ook uitoefenen door ons een brief te sturen naar het volgende adres: GOWIE SA [Ter attentie van Louis RAES] Wollen Driestorenstraat 3, 1000 Brussel. Uw schriftelijke aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een kopie van uw identiteitskaart. Het verzoek moet het adres vermelden waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek ontvangt u een antwoord, of 2 maanden in geval van een verzoek waarvoor bijkomend opzoekingswerk nodig is of in het geval dat The Wave te veel verzoeken ontvangt. U moet echter weten dat The Wave het recht heeft om uw verzoek om overdraagbaarheid te weigeren. Dat recht is immers alleen van toepassing op persoonsgegevens op basis van uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten contract (om precies te weten welke persoonsgegevens mogelijk het onderwerp van het recht op overdraagbaarheid zijn: klik op het onderdeel doelen en gronden). Ook mag dat recht geen inbreuk zijn op de rechten en vrijheden van derden, van wie de gegevens zich zouden bevinden bij gegevens die worden doorgegeven na een verzoek om overdraagbaarheid.

Worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar het buitenland?

Gegevensoverdracht binnen Europa

Ja, sommige gegevens worden overgedragen aan onze verwerkers die op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn of daar hun servers hebben. Weet dat persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (hover over: 28 EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) hetzelfde beschermingsniveau genieten.

Gegevensoverdracht buiten Europa

The Wave draagt uw gegevens in principe niet over buiten de Europese Economische Ruimte. Bij wijze van uitzondering of in de toekomst kan The Wave een beroep doen op een onderaannemer buiten de EU. The Wave zou er dan op toezien:
 • dat die onderaannemer gevestigd is in een land met een gepast niveau van bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig een besluit van de Europese Commissie;
 • dat de overdracht wordt geregeld door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en de passende aanvullende garanties.

Wilt u contact met ons opnemen over charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

Heeft u een vraag of een suggestie met betrekking tot dit privacybeleid?

Laat het ons gerust weten door ons te contacteren via e-mail privacy@thewave.digital, of per post: GOWIE SA, Louis RAES Wollen Driestorenstraat 3, 1000 Brussel. We kijken ernaar uit om van u te horen en zullen proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe kan u weten dat dit charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens gewijzigd werd?

Dit charter voor de bescherming van uw persoonsgegevens kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om rekening te houden met mogelijke wijzigingen van de wet- en regelgeving en de evolutie van onze diensten. Belangrijke wijzigingen zullen meegedeeld worden via onze website of via e-mail, voor zover mogelijk, ten minste dertig dagen vóór de inwerkingtreding ervan.

(Klik op deze link voor meer informatie)

Wanneer we wijzigingen van dit charter publiceren, herzien we de datum van de vermelding 'laatst bijgewerkt' bovenaan het vertrouwelijkheidsbeleid en beschrijven we de veranderingen op de pagina « historiek van de wijzigingen ». Wij raden u aan om dit charter regelmatig te raadplegen om te weten hoe The Wave uw persoonsgegevens beschermt.